مرحله آخر معاینه چشم دیدن ته چشم است. منظور از این معاینه دیدن قسمتهای خلفی چشم است که از طریق مردمک انجام می شود و شامل معاینه قسمت مرکزی شبکیه که مربوط به دید اصلی یعنی لکه زرد شبکیه و نیز سر عصب بینایی می باشد. معاینه ته چشم می تواند از طریق مردمک عادی و یا پس از باز کردن مردمک با ریختن قطره انجام شود. برای دیدن ته چشم بدون بازکردن مردمک از دستگاه افتالموسکوپ مستقیم استفاده می شود که باید به چشم نزدیک شد و باید بیمار همکاری داشته و چشم خود را باز کند. اگر مردمک با ریختن قطره باز شود معمولاً افتالموسکوپ غیر مستقیم استفاده می شود که روی سر پزشک قرار می گیرد و بیمار بهتر است در حالت خوابیده باشد و معاینه با فاصله از بیمار انجام می شود . در کودکانی که برای معاینه ته چشم همکاری ندارند مانند شیرخواران از این روش استفاده می شود و معاینه کننده پلک کودک را خود باز می کند . ریختن قطره برای بازکردن مردمک معمولا عارضه مهمی ندارد.

این معاینه حتی در صورت طبیعی بودن معاینات اولیه و کامل بودن دید باید انجام شود چون ممکن است برخی اختلالات مادرزادی وجود داشته باشند که روی دید اثر نداشته باشند ولی باید به وجود آنها پی برد.