آنیزومتروپی یا ناهمگونی شماره چشمها

آنیزومتروپی یا ناهمگونی شماره چشمها وقتی است که شماره دو چشم متفاوت باشد. در این حالت ممکن است هر دو چشم دوربین یا نزدیک بین و یا آستیگمات باشند . علاوه بر شماره هر چشم که می تواند باعث تاری دید و تنبلی در آن چشم شود، وجود این ناهمگونی شماره چشمها باعث تنبلی بیشتر در چشمی که شماره آن بیشتر است، می گردد.

برای جلوگیری از تنبلی چشم و درمان تنبلی چشم در موارد ناهمگونی باید در صورتی که آستیگماتیسم وجود دارد تمام آن تجویز شود و اختلاف شماره دور بینی و نزدیک بینی نیز بطور کامل تجویز شود ولی مقدار دور بینی و نزدیک بینی بر اساس آنچه که لازم است، تجویز گردد.

هنگامی که آستیگماتیسم با دور بینی همراه است دید از انواع دیگر آن بهتر است چون در این صورت تصویر اشیاء در دو سطح یکی جلوی شبکیه و دیگری پشت شبکیه تشکیل می گردد و در این حالت شبکیه در وسط این دو تصویر قرار گرفته و نسبتا تصویرشفاف تری دریافت می کند.