سردرد ممکن است ناشی از اختلالات چشمی باشد و گاهی سردرد باعث چشم درد می شود. از جمله این سردردها میگرن می باشد. نوعی از سردرد هم که سردرد فشاری نامیده می شود و از گردن شروع می شود و به جلو انتشار می یابد میتواند به چشم انتشار یابد.

سردردهایی که منشاء چشمی دارند معمولا در اطراف چشم در ناحیه پیشانی و یا شقیقه ها احساس شده و پس از کارهای چشمی نظیر مطالعه یا استفاده از کامپیوتر یا تماشای تلویزیون ایجاد می شود و معمولا با استراحت بهبود می یابد و می تواند به علت عیب انکساری مثل آستیگماتیسم یا انحراف مخفی چشمها باشد .

مطالعه در نور کم نیز می تواند باعث ایجاد سردرد شود.