خستگی چشم علامتی است که فرد هنگام فعالیتهای چشمی مخصوصا کارهای چشمی نزدیک نظیر کار با کامپیوتر یا نوشتن و خواندن احساس ناراحتی در چشم و اطراف چشم می کند . این ناراحتی شامل احساس سنگینی در چشم و سوزش و گاهی اشک ریزش می باشد. وجود عیب انکساری مخصوصا آستیگماتیسم و گاهی خشکی چشم و انحراف مخفی از علل آن می باشد. مطالعه در نور کم می تواند باعث خستگی چشم شود.