(Computer vision Syndrome)

این عارضه در سالهای اخیر بدنبال مصرف همگانی کامپیوتر ایجاد شده است و معمولا هنگام نگاه کردن به صفحه کامپیوتر ایجاد می گردد. علائم آن احساس سنگینی و سوزش چشم و اشک ریزش است و در حقیقت یک نوع خستگی چشم می باشد. اصولا کار زیاد با کامپیوتر مثل هر فعالیت دیگری که زیاد انجام شود ایجاد خستگی می کند پس اختلال چشمی ناشی از کامپیوتر وقتی است که با اندکی کار با کامپیوتر ایجاد شود و علت آن عیب انکساری و نیز انحراف مخفی چشم می باشد. وجود خشکی چشم بعلت عدم پلک زدن در هنگام کار با کامپیوتر نیز می تواند باعث بروز اختلال چشمی شود . در برخی منابع، علائم اسکلتی مانند درد شانه و مچ دست و کمر درد ناشی از کار زیاد با کامپیوتر که معمولا از وضعیت نامناسب بدن هنگام کار با کامپیوتر ناشی می شود را نیز جزء اختلال چشمی ناشی از کامپیوتر عنوان کرده اند ولی اگر چه این علل باعث تشدید ناراحتی ایجاد شده در چشم ناشی از کاربرد کامپیوتر می گردد ولی بهتر است جزء آن علائم محسوب نگردد.