شماره عینکی که برای فرد تجویز می شود همان قدر مطلق قدرت انکسار عدسی است که در عینک استفاده می گردد.

تعیین عیب انکساری چشم جزء جدایی ناپذیر معاینه چشم می باشد. در کودکان به علت فعال بودن قدرت تطابق، تعیین شماره و بخصوص تعیین اختلاف شماره چشمها که در صورت وجود، باعث تنبلی یک چشم در کودک خواهد شد، دقیق نخواهد بود به همین منظور از قطره هایی استفاده میکنیم که بطور موقت تطابق چشم کودک را فلج نموده و شماره هر کدام از چشمها را بطور دقیق تعیین می کند.

حتی گاهی در کودکان با سن بیشتر که برای تعیین دید و معاینه عیب انکساری مراجعه کرده اند به علت عدم دقت کودک ناگزیر از استفاده از این قطره ها می باشیم.

شماره چشم صرف نظر از دوربین یا نزدیک بین بودن فرد بصورت یک عدد بدون مثبت یا منفی بیان می شود به عنوان مثال شماره چشم فرد 2 است. (بر اساس آنچه در بین مردم بطور متداول بیان می شود)