دوربینی چیست ؟

وقتی قدرت انکسار در چشم نسبت به طول کره چشم کم باشد، تصویر اشیاء پشت پرده شبکیه تشکیل می شود و برای متمرکز کردن تصویر روی شبکیه باید اشیاء از چشم فاصله بگیرند و اشیاء دورتر واضح تر دیده شوند به همین دلیل به آن دور بینی گفته می شود.

برخلاف نزدیک بینی که مقادیر کم آن باعث تاری دید می گرددد ، دوربینی تا مقادیر زیاد آن بخصوص در کودکان ایجاد تاری دید نمی کند . علت این است که دور بینی توسط تطابق چشم جبران می گردد. تطابق فرآیندی است که در طی آن قدرت انکساری عدسی چشم بالا رفته و برای دیدن اشیاء نزدیک استفاده می شود. تطابق چشم باعث خنثی شدن دور بینی نیز می گردد. نوزادان و شیرخواران بطور طبیعی دور بینی دارند ولی دور بینی در هر سنی تا مقادیر خاصی طبیعی تلقی می گردد. برای پی بردن به دور بینی و مقدار آن باید از قطره های چشمی که تطابق را موقتا فلج می کنند، استفاده گردد.

به علت اینکه تطابق برای دیدن اشیاء نزدیک به کار می رود و برای دیدن اشیاء نزدیک باید دو چشم روی آن شیء متمرکز شوند، به همراه تطابق نزدیک شدن چشمها به هم (تقارب ) نیز صورت می گیرد و به همین دلیل گاهی دور بینی باعث بروز انحراف چشمها به داخل می گردد .

تجویز عینک برای دور بینی

اگر مقدار دوربینی برای سن شیرخوار طبیعی است نیاز به تجویز عینک نمی باشد و فقط باید سالیانه معاینه انجام شود تا مشخص گردد شماره چشم کم شده است یا نه و اگر مجددا در هر سنی میزان دور بینی بیش از حد قابل قبول باشد، باید عینک تجویز گردد. برای تجویز عینک برای دور بینی لازم نیست همه شماره چشم تجویز گردد و معمولا شماره عینک مقداری کمتر از شماره واقعی چشم تجویز می گردد . چنانچه دور بینی باعث انحراف چشم به داخل شده باشد باید همه شماره چشم تجویز شود.

وجود دوربینی باعث ایجاد تطابق و همراه آن تقارب چشمها می شود و به کنترل انحراف به خارج چشمها (اگزوتروپی ) کمک می کند و در مقادیر کم آن در صورت وجود انحراف به خارج بهتر است عینک تجویز نگردد در چنین مواردی (دور بینی کم ) اگر آستیگماتیسم وجود داشته باشد، تجویز عینک برای آستیگماتیسم می تواند انحراف به خارج را کنترل کند.

اگر دوربینی نسبتا زیاد باشد، تجویز عینک برای اصلاح مقداری از دور بینی می تواند انحراف به خارج را اصلاح کند.

هنگامی که عینک برای دور بینی تجویز می شود، بخصوص در موارد انحراف چشم که همه شماره دور بینی تجویز می شود، معمولا در ابتدا چون تطابق چشم کودک فعال است عینک باعث تاری دید کودک شده و کودک آن را تحمل نمی کند و باید کم کم زمان زدن عینک را زیاد کرد تا کودک به آن عادت کند. روزهای اول لازم است مادر زمان بیشتری با کودک سپری کند و مانع شود که کودک عینک را از چشم خود بردار.د گاهی در صورتی که کودک همچنان مقاومت می کند قطره هایی که تطابق را به طور موقت فلج می کنند تجویز می کنیم تا تطابق کودک موقتا از بین رفته و کودک به عینک احساس نیاز کند و زودتر به آن عادت کند.

در مواردی که دور بینی زیاد است و انحراف وجود ندارد، عینک برای اصلاح دور بینی برای جلوگیری از تنبلی چشم تجویز می شود. در این موارد هم به علت وجود تطابق ممکن است عینک باعث تاری دید شود و از طرف کودک تحمل نگردد، اگر چه این عدم تحمل کمتر از زمانی که برای اصلاح انحراف تجویز شده است، می باشد.

عینک دور بینی را اگر برای اصلاح دید یا جلوگیری از تنبلی تجویز می کنیم معمولا از مقدار دوربینی که با قطره فلج کننده تطابق تعیین کرده ایم مقداری کم می کنیم چشم پزشکان مقدار کاهش را متفاوت در نظر میگیرند ولی بطور متوسط 1.5 شماره از کل دور بینی کم میشود . در دوربینی انجام کارهای نزدیک مثل نقاشی کشیدن، مطالعه و بازی های کامپیوتری به کودک توصیه می شود . این باعث بهبود تنبلی چشم شده و نیز ممکن است باعث کاهش شماره چشم شود.