در شیر خوارگی به علت عدم پذیرش چهره های جدید توسط شیر خوار ، نسبت به فرد معاینه کننده واکنش نشان داده و گریه می کند که در جریان آن چشمها بسته می شود و برخی معاینات مثل معاینه انحراف چشم را غیر ممکن می سازد. در کودکان به علت عدم آشنایی آنها با تستهای دید مانند چارت بینایی اسنلن ( به قسمت مربوط به معاینه چشم مراجعه شود)، تعیین دید دقیق امکان پذیر نیست و به همین دلیل اظهار نظر در مورد وجود تنبلی چشم مقدور نمی باشد و فقط با معاینات بالینی و اینکه عوامل ایجاد کننده تنبلی مثل انحراف چشم و یا عیب انکساری وجود ندارد می توان عدم وجود تنبلی را نتیجه گیری کرد.

در کودکان تطابق چشمها بسیار فعال است و هنگام تعیین عیب انکساری آنها به علت وجود این تطابق شماره چشم بیشتر به سمت نزدیک بینی نشان داده می شود ( دور بینی کمتر از مقدار واقعی و نزدیک بینی کاذب یا بیشتر از واقعی ). در ضمن به علت این تطابق اگر اختلاف عیب انکساری دو چشم وجود داشته باشد ممکن است پوشیده شود و عدم تشخیص این اختلاف باعث بروز تنبلی یک چشم شود، به همین دلیل لازم است تعیین شماره چشم کودکان حتما با استفاده از قطره های فلج کننده تطابق انجام شود.

در حال حاضر، متخصصین چشم پزشکی کودکان کمتر به معاینه زیر بیهوشی رو می آورند ولی چشم پزشکانی که بطور اختصاصی در این زمینه کار نمی کنند، هنوز موارد زیادی معاینه زیر بی هوشی انجام می دهند که با کمی صرف وقت می توان از آن پرهیز نمود. حتی اندازه گیری فشار داخل چشم که بسیار حساس است، امروزه با وجود دستگاههای جدیدی که به بازار آمده با صرف وقت و درحالیکه شیرخوار در حال شیر خوردن و یا خواب است در پاره ای از موارد امکان پذیر است. انجام برخی معاینات مثل انحراف چشم با وجود بی هوشی امکان پذیر نمی باشد.

علیرغم عدم نیاز به انجام معاینه زیر بی هوشی حتی در شیرخواران، گاهی به علت عدم همکاری بیمار، لازم است برای اندازه گیری فشار داخل چشم و نیز معاینات دقیقتر شبکیه برای بررسی عارضه ای در شبکیه که در معاینه بدون بی هوشی دیده شده است، اقدام به بیهوشی عمومی می گردد.

اگر چه با روشهای جدید بیهوشی، معاینه زیر بیهوشی عارضه جدی برای کودک ایجاد نمی¬کند ولی لازم است کودک چند ساعت ناشتا باشد و سپس از والدین جدا شده و همه اینها برای شیرخوار استرس همراه دارد و به همین دلایل بهتر است تا حد امکان از انجام آن خودداری نمود.

انجام تستهای الکتروفیزیولوژی چشم ( نوار چشم ) در کودکان نیاز به استفاده از داروهای خواب آور دارد.

در کودکان استفاده از دستگاههایی نظیر اتورفراکتومتر(کامپیوتر تعیین شماره چشم ) برای کودک وحشت آفرین است و لازم است تعیین شماره چشم با دستگاه رتینوسکوپ ( روش دستی) انجام شود و گاهی نیاز به بازکردن پلک کودک در حال گریه توسط همراه کودک می باشد که البته این روشها از دقت کار کم نمی کند.