تفاوت بیماری های چشم کودکان و بزرگسالان

با توجه به عدم تکامل مراکز مربوط به دید دو چشمی و نیز عدم تکامل مراکز بینایی هر چشم درمغز، بیماریهای چشم کودکان مانع تکامل این مناطق در مغز شده و کودک دید دو چشمی را از دست می دهد یا دید یک چشم یا دو چشم کودک کامل نمی شود که همان تنبلی یک یا دو چشم است.

با توجه به اینکه بافتهای اطراف چشم مانند حدقه چشم در حال رشد است و رشد آنها وابسته به رشد چشم می باشد ، اگر بطور مادر زادی چشم وجود نداشته باشد یا در حادثه ای چشم پاره ، کوچک و یا تخلیه شده باشد، عدم رشد چشم ها باعث عدم رشد بافتهای اطراف نظیر حدقه و کوچک ماندن آن ها و عدم تقارن جمجمه می شود.

عیب انکساری ( شماره )چشمها اعم از نزدیک بینی، دور بینی و آستیگماتیسم در شیرخوارگی می تواند بالا باشد و طبیعی تلقی شده و نیاز به تجویز عینک نداشته باشد.

به علت بزرگ بودن نسبت اندازه چشمها به کل صورت در شیرخواران بسیاری از نکاتی که در چشم بزرگسالان نیز وجود دارد و مورد توجه نمی باشد در کودکان مورد توجه قرار می گیرد. مثلا عدم تقارن اندازه شکاف پلکی چپ و راست که هم در کودکان و هم در بزرگسالان وجود دارد ولی در کودکان بیشتر جلب توجه میکند.

به علت پاره ای از ویژگیهای صورت در کودکان مانند پهن بودن ریشه بینی در شیرخوارگی اکثرا چشمها بطور ظاهری لوچ به نظر می رسند ( انحراف کاذب چشمها به طرف داخل)